Το έργο μας

Ο Σύλλογος « Πνοή Αγάπης » έχει βασικό στόχο να προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο.

Οι σκοποί του Συλλόγου

Στήριξη ασθενών και των οικογενειών τους

Η Επιστημονική, Κοινωνική και Συναισθηματική στήριξη ανθρώπων με καρκίνο και των οικογενειών τους από τη διάγνωση της νόσου και σε όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής τους αγωγής έως την ένταξη-επανένταξή και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, δεδομένου ότι αποτελούν ευπαθή άτομα.  .

Ξενώνες φιλοξενίας

Η δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικού Ξενώνων φιλοξενίας ασθενών με καρκίνο και των συνοδών τους, από την επαρχία, εφόσον αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης παράλληλα με τη θεραπευτική τους αγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της με αριθ. Δ23/ΟΙΚ.19061-1457 (ΦΕΚ 1336 τεύχος Β/12/05/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Εθελοντικό σώμα

Η δημιουργία Εθελοντικού Σώματος με εκπαίδευση και εποπτεία από Κοινωνικό Λειτουργό, και Ειδικούς Επιστήμονες με κλινική εμπειρία στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Ο  Άγιος Σάββας» ή σε άλλα Νοσοκομεία που λειτουργούν ογκολογικά τμήματα ή στο Σύλλογο «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ».

Οδηγός παροχών-δικαιωμάτων ασθενών

Η συμμετοχή και συνεργασία Φορέων, για τη δημιουργία ενιαίου νομικού πλαισίου και οδηγού παροχών-δικαιωμάτων ασθενών με καρκίνο, των οικογενειών και των συνοδών τους. 

Ενημέρωση για την πρόληψη της νόσου

Η ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τη νόσο του καρκίνου στην ευρύτερη κοινότητα. Ανάπτυξη προγραμμάτων αποφόρτισης εμψύχωσης και ενδυνάμωσης Επαγγελματιών Υγείας. Σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφόρησης, ενημέρωσης και πρόληψης στις σχολικές κοινότητες, με παράλληλη εκπαίδευση δασκάλων, καθηγητών και Συλλόγων Γονέων για τη κοινωνική και συναισθηματική διάσταση της νόσου του καρκίνου

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας

Η μελέτη και εκπόνηση Κοινωνικής Έρευνας, σε χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διερεύνηση προβλημάτων και αναγκών ασθενών με καρκίνο, των συνοδών και των οικογενειών τους. Η ανταλλαγή μεταξύ των χωρών τεχνογνωσίας και απόψεων με παρόμοιους φορείς άλλων χωρών, συνεχή επικοινωνία μαζί τους και συντονισμό ενεργειών για την ανάληψη ανάλογων Κοινοτικών Προγραμμάτων. 

Προσέλκυση Χορηγών

Προσέλκυση χορηγών για την ανάπτυξη των ανωτέρω δραστηριοτήτων, που αποβλέπουν στη προαγωγή και στήριξη των σκοπών του Συλλόγου. 

Υποστήριξη της Ανακουφιστικής φροντίδας

Η  προώθηση και στήριξη δομής ανακουφιστικής φροντίδας στο τελικό στάδιο της νόσου του καρκίνου. 

Κατ' οίκον νοσηλευτική φροντίδα (Μελλοντικός στόχος)

Η παροχή φροντίδας, στήριξης και ανάπτυξης της  κατ’ οίκον νοσηλείας σε ασθενείς με καρκίνο.

    .


Τηλεφωνική γραμμή στήριξης                                 (Μελλοντικός στόχος)

Η δημιουργία και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής με σκοπό τη συμβουλευτική-ψυχολογική στήριξη και κατεύθυνση των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους.

Συνεργασία με δίκτυο Κοινωνικών Φαρμακείων ανα την Ελλάδα

Συνεργασία  και  διασύνδεση της «Πνοή Αγάπης» με κοινωνικά φαρμακεία των Δήμων προς εξυπηρέτηση οικονομικών αδυνάτων πασχόντων από  καρκίνο.

Ταμείο Ασθενών ( Μελλοντικός στόχος )

Η  προσπαθεια εύρεσης χορηγιών για την κάλυψη αναγκών ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους τους κατα την φιλοξενία στου Ξενώνες.